Memories of the East

subtitle:
For orchestra of 80 Chinese instruments
year:
2012
lenght:
17'
instrumentation:
2 Bangi, 2 Quidi, 1 Xindi, 5 Sheng (S.A.B.), 6 Suona (S.A.T.B.), 3 Guan (S.A.B.), 2 Yangqin, 2 Xiaoruan, 4 Pipa, 4 Zhongruan, 2 Daruan, 1 Sanxian, 4 Timpani, 1 Gran Cassa, 1 Marimba, 1 Xylophone, 1 Yunluo, 8 Gaohu, 12 Erhu, 8 Zhonghu, 8 Gehu, 5 Bass Gehu
publisher:
Manuscript at the composer
premiere:

23 February 2013 / Hong Kong Arts Festival / Hong Kong, China

 

Hong Kong Chinese Orchestra

cond. Yan Huichang

Commission:
Hong Kong Chinese Orchestra
video: